Design by SITMP

 

INFORMACE RODIČŮM
ve školním roce 2017/18


61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3 - příspěvková organizace

IČ: 70 94 15 13 DIČ: CZ 70941513
MŠ:e-mail: sosnovada@ms61.plzen-edu.cz
Web. adresa: www.ms61plzen.cz

Kapacita: 100 dětí
Provoz: 6.00 – 16.30
Ředitelka školy: Dagmar Sosnová

Vedoucí ŠJ: Michaela Rybáčková, mob.725 830 076

Tel. řed. mobil: 724 163 763
 mobil: 606 779 139 – OMLOUVÁNÍ DĚTÍ !

Odloučené pracoviště: 2 tř. - Na Průhonu 9 ( vila rodinného typu )
Provoz: 6.00 – 16.00 hod.
Pedagogičtí zaměstnanci: 3 učitelky
Provozní zaměstnanci: školnice a kuchařka
Kapacita: 37 dětí
Tel.607 734 773 – omlouvání dětí
Vedoucí učitelka: Jana Štenglová
e-mail: 61mspruhon(at)seznam.cz
Kmenové pracoviště: 61.MŠ Plzeň, Nade Mží 3,příspěvková org.
A - pavilon : 6.00 – 16.30 ( 1. + 2. tř. věk. kategor. 3 – 4 leté děti )
B - pavilon : 6.00 – 16.30 ( 3. + 4. tř. věk. kategor. 5 – 7 leté děti )

Pedagogičtí zaměstnanci: 7 učitelek , ředitelka MŠ
Provozní zaměstnanci: školnice, uklízečka, 2 kuchařky a ved. ŠJ ( středa- úřední den pro rodiče)

Děti se přivádějí do MŠ do 8.00 hod., budova se zamyká a v poledne je znovu otevřeno pro děti, které odchází po obědě domů. Pavilon A (1. a 2. tř.) od 12.00-12.15 hod. Pavilon B ( 3. a 4. tř. ) odchody po obědě od 12. 30 do 12. 45 hod.
Vrata do zahrady, u pavilonu A ( 1.+ 2.tř.) se zamykají v 9.00 hod. pro pozdější, rodiči nahlášené příchody.
Od 12.45 - 14.00 hod. jsou budovy opět uzamčeny. Po 14.00 hod. si děti vyzvedávají jejich zákonní zástupci nebo osoby pověřené vyzvedáváním dítěte, dle zápisu v evidenčním listu, (nezletilí –zmocnění). Oba pavilony se zavírají v 16.00 hod.
Při vyzvedávání dítěte z MŠ nezletilou osobou sepíší rodiče zmocnění pro nezletilou osobu a předají ředitelce školy. Zmocnění je platné vždy jen na daný škol. rok.
Do tříd rodiče neposílají děti SAMOTNÉ ! Předávají děti osobně pedagogům.

 

Úplata za předškolní vzdělávání (ÚPV ):
Rodiče hradí částečnou úplatu na neinvestiční náklady na dítě- částka je splatná k 10. dni v měsíci. ÚPV se vypočítává nově každý rok,proto je třeba zadat trvalý příkaz vždy jen na 10 měs. tzn. od září do června. ÚPV - platba trvalým příkazem na č. účtu 61.MŠ: 58530 311/0100 splatnost: 10./ měs. Var.symbol: datum nar.dítěte ( např. 150510 ) .
Zadat do zprávy pro příjemce JMÉNO DÍTEŤE, za které je placeno.
Pro škol. rok 2016/17 je stanovena částka 455,- Kč za ÚPV.
Děti s odkladem školní docházky, hradí částku za ÚPV též v plné výši.

Úplata za předškol. vzdělávání se ruší až písemným odhlášením dítěte z evidence MŠ u ředitelky školy ! Předškoláci školné neplatí.

Osvobození od úplaty: Nárok mají pěstouni.Týká se fyzických osob,které pečují osobně o dítě a z důvodu péče o toto dítě pobírají dávky pěstounské péče. Žádost ředitelce školy může písemně podat i zákonný zástupce, který pobírá dávky hmotné nouze. Ředitelka školy posoudí žádost dle dodané dokumentace (není právní nárok.)
Děti s odkladem školní docházky zdravotně postižené.

O prázdninách se za ÚPV platí pouze v mateřských školách, které mají provoz podle rozhodnutí zřizovatele (MO Plzeň 3).
Přihlásí-li rodiče závazně své dítě na prázdninový provoz a dítě pak nedochází, předem zaplacená úplata za předškol. vzdělávání se N E V R A C Í !
Dluží- li rodiče platbu za ÚPV nebo za stravné déle než 14 dnů! , obdrží vyrozuměni o zaplacení dluhu a následném v y ř a z e n í dítěte z evidence, nedojde-li k úhradě dlužné částky v daném termínu.

STRAVNÉ - se hradí pouze inkasním způsobem

Č.účtu ŠJ: 7733 311/0100   -nutnost zadat inkasní limit – 1 000,-Kč. u sourozenců : 1500,- Kč
ZÁLOHA NA STRAVNÉ : výše zálohy je 1100,-Kč
 
Září – zálohu rodiče pošlou přímo na účet ŠJ nebo vloží pokladní složenkou v KB - do 10. 9. 2017. Variabilní symbol: datum nar. dítěte
(např. 12. května 2009 = 120509), Konst. symbol: 0308, zpráva pro příjemce: jméno dítěte, za které je placeno !

Splatnost: 15.den v měsíci
Denní taxa za stravu a pití – 31,-Kč
Děti s odkladem školní docházky – 35,- Kč
Rodiče včas v měsíci září nahlásí vedoucí ŠJ číslo svého účtu a ta si sama od října začne strhávat částky za stravné, dle evidované měsíční docházky každého dítěte.               Vyúčtování zálohy se provede na konci škol.roku-červenec.

Další informace:
Přijetí k předškolnímu vzdělávání: Správní řízení – Na rozhodování ředitelky školy o přijímání dětí do předškolního zařízení podle § 34 školského zákona se vztahuje správní řád
( § 165 odst. 2 písm. b)školského zákona), neboť se zde zakládá právo (navštěvovat mateřskou školu) jmenovitě určené osobě (dítěti zastoupeném zákonným zástupcem) podle § 9 správního řádu.
Veškeré informace o zápisu jsou včas prezentovány na webových stránkách školy.
www.ms61plzen.cz

 

Rodiče, kteří budou žádat o odklad docházky u svého dítěte, předají řed. do konce měsíce ledna písemnou žádost o rezervaci místa v MŠ na další školní rok. Tato docházka je již s úplatou za předškolní vzdělávání, dále jen (PV) ( od 1. 9. nového škol. roku )


Je-li mateřská škola informována o tom, že dítě trpí onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání postupuje se následovně:
a) projedná otázku onemocnění dítěte se zákonnými zástupci,
b) vyzve k předložení posudek odborného lékaře,
c) zajistí písemný souhlas zák. zástupců k úkonům vyžadovaných ze strany mateřské školy
d) proškolí zaměstnance v oblasti příznaků a projevů onemocnění a o náležité péči.
Projevy nebo komplikace přesahující běžný průběh onemocnění bude řešit škola přivoláním zdravotní záchranné služby, popř. poskytnutím péče odpovídajícím zásadám první pomoci.
Při splnění uvedených podmínek nenese škola ani její zaměstnanci právní odpovědnost za případná rizika spojená s onemocněním dítěte.


Ochrana zdraví dítěte v MŠ:
Zákonní zástupci jsou povinni dávat do MŠ dítě zdravé a sledovat zdraví svého dítěte. V případě onemocnění, dítě „vyloučit“ ze vzdělávání, aby předcházeli šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.
Při závažném a opakovaném porušování této povinnosti by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu ust. § 35 odst.1 písm.b)školského zákona.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Absence dětí – omluvy na tel. 606779139 do 8.00 hod.,
Kdo není omluven je automaticky započítán do stavu dětí a je mu počítáno stravné.
Absenci delší než 14 dní - zdůvodnit písemně nepřítomnost, stačí e-mailem: sosnovada@ms61.plzen-edu.cz
Je-li dítě v MŠ neomluveno více jak 14 dní, informuje řed.zákonného zástupce o možných důsledcích vyplývajících z neomluvené absence dítěte v PV.
(ukončení PV dle ust. § 35 odst.1 písm. a) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon)

Těm, kteří by chtěli vodit ráno své dítě do MŠ později, až po 8.00 hodině, po osobní domluvě
v y h o v í m e .

POTŘEBY DÍTĚTE DO MŠ:
-přezůvky (pevná obuv s uzavřenou patou), ne pantofle nebo sandály - pozor na černou podrážku bačkor, dělá černé šmouhy na linu
-oblečení na pobyt venku a jiné do třídy !
-denně čistý kapesník - při rýmě 2, nebo – ideální- předat krabičku nebo sadu papír. kapesníků
-dětské povlečení včetně náplně – deka + polštářek a dětské prostěradlo s gumou – vše podepsat !
( praní povlečení - doma -1x za 3 týdny )
- malý dětský ručník – ( praní – vždy v pátek doma)
- pyžamo, noční košilka ( praní –každý pátek brát domů )
- Kelímek ( ne skleněný ) – na vlastní celodenní pitný režim
- Velká látková taška do šatny na osobní věci
- náhradní spodní prádlo, ponožky, punčocháče

Nabízené zájmové činnosti v MŠ a nadstandardní aktivity: ( děti 4 – 6 )
 1) Seznamování s AJ v předškolní třídě + odloučené pracoviště –(v rámci RVP )
2) Výlety, exkurze, návštěvy divadel,výstav, koncertů aj. hudebních produkcí , loutková představení, besedy, ,ekologické, poznávací a turisticky zaměřené vycházky, vystoupení klaunů, kouzelníka, výcvik psů, asistenční psi, návštěvy ZOO, návštěvy muzeí, školní výlety a mnoho dalších zajímavých programů…
3) Setkávání s rodiči ve třídách – pracovní a zájmové dílny dětí a rodičů, ukázky pro rodiče
.

Upozornění:
Některé děti jezdí do mateřské školy na vlastním kole nebo koloběžce. MATEŘSKÁ ŠKOLA NEMÁ PROSTORY PRO UKLÁDÁNÍ KOLOBĚŽEK A KOL DĚTÍ. Neodkládejte proto v prostorách MŠ ( např. šatnách), ani v jejím bezprostředním okolí koloběžky a kola dětí. MATEŘSKÁ ŠKOLA NENESE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH ZTRÁTU. Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče, těšíme se na Vás a na Vaše děti.


28. 8. 2017 Dagmar Sosnová
Ředitelka 61. mateřské školy
 

 

 

 

 

 

 

 

 

vytisknout stránku